สถานการรัฐประหาร

jip2.jpg

รถถังปืนใหญ่เตรียมพร้อมควบคุมสถานการณ์

Advertisements

September 23, 2006. Uncategorized. 1 comment.

คณะรัฐประหาร

coup

หิวจังพี่

September 23, 2006. Uncategorized. Leave a comment.

สวัสดีทุกท่าน

ยินดีและขอต้อนรับเข้าสู่ตำแหน่งว่าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา

และรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

September 23, 2006. Uncategorized. Leave a comment.

กฎ ก.ค.ศ ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549

โรคตามมาตรา 30 (5) คือ

(1) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม

(2) วัณโรคในระยะติดต่อ

(3) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม

(4) โรคติดยาเสพติดให้โทษ

(5) โรคพิษสุราเรื้อรัง

ให้ไว้ ณ วันที่  28  สิงหาคม  พ.ศ.2549

จาตุรนต์  ฉายแสง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ประธาน ก.ค.ศ

September 23, 2006. Uncategorized. Leave a comment.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

วิสัยทัศน์

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2  มุ่งมั่นให้ประชากรวัยเรียน ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง   และมีคุณภาพ      ยึดมั่นในความเป็นไทย ภูมิใจในท้องถิ่น อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ่ตามมาตรฐานสากล 

September 22, 2006. Uncategorized. Leave a comment.

รัฐประหารครั้งที่ 9

19 กันยายน  2549 

พล.อ.สนธิ  บุญยรัตกลิน

ผบ.ทบ.หัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ประกาศปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

September 21, 2006. Uncategorized. Leave a comment.

การบริหารการศึกษา

นายเกริกฤทธิ์  พ่วงสมจิตร 

รหัสประจำตัว 025

รุ่นที่ 9 หมู่ 1 ปีการศึกษา  2549

September 19, 2006. Uncategorized. Leave a comment.

สพท.อย.2

ฝูงชนกำเนิดคล้าย          คลึงกัน

ใหญ่ย่อมเพศผิวพรรณ      แผกบ้าง

ความรู้อาจเทียบทัน         กันหมด

ยกแต่ชั่วดีกระด้าง           อ่อนแก้ฤาไหว

พระราฃนิพนธ์  รัชการที่ 5

September 19, 2006. Uncategorized. Leave a comment.

สวัสดี

วันอังคารที่ 19 กันยายน  2549

September 19, 2006. Uncategorized. Leave a comment.

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!

September 16, 2006. Uncategorized. 1 comment.